...

Uvjeti poslovanja

nutricionizam.hr, obrt za nutricionizam, vl. Bojan Stojnić, OIB: 90694578343, sa sjedištem u ulici Mate Sušnja 22, Rijeka, Hrvatska, utvrdio je i objavljuje tekst Općih uvjeta poslovanja nutricionizam.hr


Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) opisuju uvjeti pružanja usluga osobnog nutricionista od strane nutricionizam.hr, usluge nutricionizam.hr te prava i obveze između korisnika tih usluga (dalje u tekstu: Klijent) i nutricionizam.hr.

(2) Usluge osobnog nutricionista koje su predmet ovih Uvjeta predstavljaju sljedeće usluge:

–             nutricionističko savjetovanje

–             kreiranje individualnog Programa prehrane

–             korištenje servisa klijenti.nutricionizam.hr

–             kontrola, praćenja i podrška

–             sve druge usluge koje nutricionizam.hr obavlja za Klijenta, a za koje ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).

(3) Na odnose između nutricionizam.hr i Klijenta koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

(4) nutricionizam.hr pruža Usluge na tržišnoj osnovi svim poslovno sposobnim fizičkim ili pravnim osobama.

2. Pružanje usluga

Članak 2.

(1) Trenutkom prihvata ponude usluga od strane Klijenta, nastaje ugovorni odnos. U sadržaju Ponude je uvijek navedeno da će sastavni dio ugovornog odnosa biti i ovi Uvjeti poslovanja. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Općih uvjeta, prednost će imati odredbe Ponude, a potom odredbe ovih Uvjeta.

(2) Nakon prihvaćanja ponude, nutricionizam.hr je dužan pružiti termin inicijalnog telefonskog savjetovanja u svrhu prikupljanja informacija o prehrambenim navikama, preferencijama, mogućim medicinskim kontraindikacijama i alergijama na hranu te ostalih podataka potrebnih za izradu Programa prehrane.

(3) Klijent u razumnom roku na e-mail dobiva podatke za pristup web stranici klijenti.nutricionizam.hr na kojoj ima pristup svojem individualiziranom Programu prehrane, kao i ostalim alatima u okviru ugovorene usluge.

(4) U vremenu trajanja dogovorene suradnje, Klijentov napredak prati se minimalno na tjednoj bazi putem upisa mjerenja od strane Klijenta te uzajamne komunikacije.

(5) nutricionizam.hr pruža Usluge Klijentu sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj, odnosno sukladno obvezama iz ugovornog odnosa. nutricionizam.hr se obvezuje sve Usluge obavljati profesionalno, stručno i pravovremeno.

3. Cijene i uvijeti plaćanja usluga

Članak 3.

(1) Cijene Usluga i njihov podroban opis utvrđuju se ugovornim odnosom za svakog pojedinog klijenta.

(2) nutricionizam.hr Klijentu izdaje elektronički račun za naručene Usluge jednokratno ili u broju dogovorenih rata, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Kijent dužan podmiriti račun. Predujam u svrhu početka pružanja usluga Klijent će platiti nutricionizam.hr-u sukladno uvjetima i rokovima utvrđenim ugovornom odnosu.

(3) nutricionizam.hr Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom. Pritužbe u vezi računa moraju se podnijeti nutricionizam.hr-u u roku od 3 dana od dana zaprimanja računa. U suprotnom će se smatrati da Klijent prihvaća račun

4. Prestanak ugovornih obveza

Članak 4.

(1) Ugovorni odnos se sklapa na određeno vrijeme u trajanju definiranom Ponudom.

(2) Klijent i nutricionizam.hr imaju pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos u pisanom obliku. Otkaz stupa na snagu unutar 3 (tri) dana od slanja obavijesti.

(3) U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Klijenta prije isteka trajanja ugovornog odnosa, a unutar 14 (četrnaest) dana od datuma dostave Programa prehrane, nutricionizam.hr se obvezuje Klijentu vratiti puni iznos plaćene usluge.

(3) U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Klijenta prije isteka trajanja ugovornog odnosa, a nakon 30 dana od datuma dostave Programa prehrane, Klijent je dužan nutricionizam.hr platiti ukupnu cijenu usluga.

(4) U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Klijenta prije isteka trajanja ugovornog odnosa, a unutar 30 dana od datuma dostave Programa prehrane, Klijent je dužan platiti ugovornu kaznu u visini od 50% cijene ugovorene usluge.

(5) nutricionizam.hr ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Klijent uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Klijenta, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti nutricionizam.hr o prestanku ugovornog odnosa, i to:

–        ako Klijent ponovljeno kasni s podmirivanjem računa nutricionizam.hr-u u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih;

–        ako Klijent nije podmirio dva računa nutricionizam.hr uzastopce;

–        ako Klijent vrši preinake u sadržaju Usluga koje je isporučio, dizajnirao i za koje odgovara nutricionizam.hr, bez pismenog odobrenja nutricionizam.hr;

–        ako je protiv Klijenta otvoren ili započet stečajni ili slični postupak,

–        ako Klijent prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim Ugovorom i prilozima ovom Ugovoru, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak štete za nutricionizam.hr,

–        ako Klijent protiv nutricionizam.hr poduzima radnje i aktivnosti zbog kojih nutricionizam.hr trpi štetu i gdje mu je narušen poslovni ugled

(6) Ako Klijent nakon plaćanja predujma otkaže ugovorni odnos iz bilo kojeg razloga nutricionizam.hr zadržava cjelokupni iznos predujma, koji će se u tom slučaju smatrati naknadom za vrijeme koje je nutricionizam.hr utrošio na postupak pregovaranja i sklapanja ugovornog odnosa. nutricionizam.hr nadalje ima pravo naplatiti i sve usluge koje je zaista pružio.

5. Podnošenje prigovora

Članak 5.

(1) nutricionizam.hr će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način na web stranici nutricionizam.hr. Za slučaj spora mjerodavni su važeći Uvjeti nutricionizam.hr.

6. Izmjene i dopune ovih općih uvjeta

Članak 6.

(1) nutricionizam.hr će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način na web stranici nutricionizam.hr. Za slučaj spora mjerodavni su važeći Uvjeti nutricionizam.hr.

7. Rješavanje sporova

Članak 7.

(1) Za sve sporove koji bi mogli proizaći u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, nutricionizam.hr i Klijent nastojat će riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Rijeci (za fizičke osobe) ili Trgovačkog suda u Rijeci (za pravne osobe), odnosno isti su suglasni da se sporovi mogu rješavati i na arbitražama prema obostranom pristanku ugovornih strana.

8. Završne odredbe

Članak 8.

(1) Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje nutricionizam.hr pruža u trenutku njihovog stupanja na snagu, kao i na sve nove Usluge, koje će nutricionizam.hr pružati u budućnosti.

(2). Ovi Uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.nutricionizam.hr, te će se uručiti Klijentu prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će se uputiti na nutricionizam.hr internetske stranice gdje se isti nalaze.

(3). U slučaju da je jedna od odredbi ovih Uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Uvjeta i dalje vrijede.

9. Zaštita podataka

Članak 9.

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

Članak 10.

Nutricionizam.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici nutricionizam.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


U Rijeci, dana 2. rujna 2020.